Інтенсивні технології енерго- і масообміну при стерилізації харчової продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Теплова стерилізація є найбільш розповсюдженим і надійним способом консервування харчових продуктів. Стерилізація консистентної продукції пов’язана з її високотемпературною обробкою в умовах кондуктивного теплообміну. Час нагрівання та охолодження упаковок з консистентною продукцією є особливо подовженим. Використання ротаційної стерилізації значно скорочує тривалість процесу і підвищує якість продукції. У дослідженні розглянуто варіанти конструктивних рішень спеціальних ротаційних пристроїв для реалізації складного обертального руху і виконано кінематичний аналіз запропонованих механічних систем. Визначено співвідношення між швидкісними і геометричними параметрами механізмів. Thermal sterilization is the most widespread and reliable method of canning of foods. Sterilization of consistency of products is related to their high temperature treatment in the conditions of conductus heat exchange. Time of heating and cooling of packing with consistency products is especially prolonged. The use of rotary sterilization considerably abbreviates duration of process and improves quality of products. In research the variants of structural decisions of the special rotary devices for realization of difficult rotatory motion are considered and the kinematics analysis of the offered mechanical systems is executed. A ratio between speed and geometrical parameters of mechanisms is determined.

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, інтенсифікація, обертальний рух, відцентрова сила, планетарний механізм, ланцюгова передача, кінематика, миттєва вісь обертання, intensification, rotatory motion, centrifugal force, planetary mechanism, chain-drive, kinematics, instantaneous axis of rotation

Бібліографічний опис

Ступак, Ю. О. Інтенсивні технології енерго- і масообміну при стерилізації харчової продукції / Ю. О. Ступак, К. В. Васильківський // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 6. – С. 86- 91.

Зібрання