Основи охорони праці (Конспект лекцій)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У коспекті лекцій стисло викладені основні питання з організації та правління охороною праці відповідно до програми навчальної дисципліни ”Основи охорони праці“, а також окремі питання галузевої безпеки праці, безпека праці під час роботи з біологічними, фізичними та хімічними чинниками виробничого середовища. In kospekti lectures summarize the main issues for the organization and government health and safety in accordance with the program of the course "Fundamentals of safety" as well as certain sectoral issues of safety, safety when working with biological, physical and chemical factors in the working environment.

Опис

Ключові слова

охорона праці, labor protection, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Володченкова, Н. В. Основи охорони праці : конспект лекцій для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / Н. В. Володченкова, О. В. Євтушенко. - К.: НУХТ, 2013. – 79 с.