Міжнародна торгівля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В курсі лекцій подано навчальний матеріал дисципліни «Міжнародна торгівля». Мета дисципліни – формування у студентів розуміння закономірностей, логіки та механізмів міжнародної торгівлі, отримання знань і практичних навичок щодо сучасних форм організації та методів міжнародного обміну товарами й послугами. The course lectures are given educational material subjects "International trade". The purpose of discipline - the formation of students' understanding of the principles, logic and mechanisms of international trade, gaining knowledge and practical skills in modern forms and methods of international exchange of goods and services.

Опис

Ключові слова

міжнародні ринки, торгівля, міжнародний обмін, міжнародні торговельні відносини, international markets, trade, international exchange, international trade relations, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Крайнюченко, О. Ф. Міжнародна торгівля [Електронний ресурс]: електронний курс лекцій для студентів спеціальності 7.050113 та 8.050113 «Комерційна діяльність» денної та заочної форм навчання / О. Ф. Крайнюченко. – К. : НУХТ, 2007. – 147 с.