Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Бібліографічний покажчик включає в себе: інформаційні джерела (книги, монографії, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій з загальної хімічної технології та хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів. Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться даною темою. The bibliographic index includes: information sources (books, monographs, educational publications, reference publications, articles from periodicals and scientific publications, abstracts of dissertations on general chemical technology and chemical technologies of food additives and cosmetics. The index is designed for a wide range of scientists, doctoral students, graduate students, teachers, undergraduates, students and anyone interested in this topic.

Опис

Ключові слова

косметичні вироби, хімічні реактори, хімічні технології, хіміко-технологічна система, мінеральна сировина, вода, повітря, органічний синтез, високомолекулярні сполуки, харчові добавки, chemical technologies, chemical reactors, chemical-technological system, mineral raw materials, water, air, organic synthesis, macromolecular compounds, food additives, cosmetic products

Бібліографічний опис

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [упоряд. О. В. Олабоді] ; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Київ, 2021. – 176 с.

Зібрання