Синтез координаційних та ситуаційних методів при управлінні складними технологічними комплексами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається технологічний комплекс (ТК) цукрового заводу, який є складною системою і складається зі значної кількості функціонально необхідних ступенів переробки сировини та напівпродуктів. В складі ТК виділяють окремі підсистеми, кожна з яких має свої критерії управління, математичні моделі та обмеження. Підсистеми ТК мають численні зв'язки між собою за матеріальними та енергетичними потоками, а також за впливом на якісні показники напівпродуктів та готового продукту. При оцінці ефективності функціонування ТК саме взаємні зв'язки між підсистемами мають найбільш суттєве значення. В той же час при автоматизованому управлінні ТК фактично не враховуються взаємні зв'язки між підсистемами, що значно знижує техніко-економічні показники функціонування автоматизованих ТК. We consider the processing facility (TC) sugar factory, which is a complex system and consists of a large number of functionally necessary steps processing of raw materials and intermediates. As part of the LC isolated individual subsystems each of which has its own criteria for management, mathematical models and constraints. Subsystems TC are numerous connections between them by material and energy flows and their effect on quality indicators and Intermediates the finished product. In assessing the efficiency of the TC just mutual connections between subsystems are the most essential. At the same time, Automatic control of TC does not actually counted the ties between subsystems, which significantly reduces the technical and economic performance of the automated operation of the LC.

Опис

Ключові слова

технологічний комплекс, цукровий завод, синтез, цукровий заводтехнологічний комплекс, processing facility, sugar factory, synthesis, sugar factory technological complex, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Шумигай, Д. А. Синтез координаційних та ситуаційних методів при управлінні складними технологічними комплексами / Д. А. Шумигай, А. П. Ладанюк // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 265.