Розробка стратегії розвитку біоекономіки в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Національні системи сільського господарства України перебувають в стані трансформації від споживчого підходу до напрямку оптимального поєднання виробництва біоенергії і продовольства та збереження довкілля. Запровадження глобальних інформаційних систем відстеження стану природних і продовольчих ресурсів в аграрному секторі є необхідним. Такі дії вимагають розвинення міжнародних процедурних, термінологічних та аналітичних підходів, створення програм збереження природних ресурсів від деградації, формування сталого розвитку сільських територій. National agricultural systems of Ukraine are in a state of transformation from a consumer approach to the direction of optimal combination of bioenergy and food production and environmental protection. The introduction of global information systems for monitoring the state of natural and food resources in the agrarian sector is necessary. Such actions require the development of international procedural, terminological and analytical approaches, the creation of programs for the conservation of natural resources from degradation, the formation of sustainable development of rural areas.

Опис

Ключові слова

підприємство, фактор, якість, навколишнє середовище, кафедра економіки і права, nterprise, factor, quality, environment

Бібліографічний опис

Жебка, В. В. Розробка стратегії розвитку біоекономіки в Україні / В .В. Жебка, Ю. Л. Труш // Вплив біоекономіки вплив біоекономіки на просторовий на просторовий розвиток територій розвиток територій : збірник праць міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 вересня 2018 р. – Київ : Компринт, 2018. – С. 167–168.