Використання програми MathCAD для оброблення результатів досліджень у лабораторному практикумі з оптики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі розроблена методика комп'ютерної обробки результатів визначення показника заломлення скляної пластинки за допомогою мікроскопу. Програма дозволяє провести обчислення n з довірчою імовір¬ністю Р = 0,95 та визначити довірчі інтервали. Методика використовує пакет програм МАТНСАD 7.0. При впровадженні в учбовий процес, ця робота дозволить студентам на практиці опанувати сучасні комп'ютерні методики обробки експериментальних даних, що буде сприяти вдосконаленню навичок роботи з комп'ютерною технікою. The technique of computer processing of results of determination of refractive index of a glass plate by means of a microscope is developed in the work. The program allows to conduct the calculation of n with confiding probability of P = 0,95 and to define confidence intervals. A method uses the package of softwares of MATHCAD 7.0. At introduction in an educational process, this work will allow students in practice to capture the modern komp'yuterni methods of processing of experimental data, which will be instrumental in perfection of skills of work with a сomputer technique.

Опис

Ключові слова

MATHCAD, лабораторний практикум з оптики, показник заломлення, laboratory practice in optics, rate of broken

Бібліографічний опис

Осіпова , Г. І. Використання програми MathCAD для оброблення результатів досліджень у лабораторному практикумі з оптики / Т. О. Осіпова, Г. І. Бондар // Програма і тези доповідей 66 –ї студентської конференції. - 2000. – К: УДУХТ, 2000. – Ч. 1. - С. 34.