Використання білоквмісних добавок у технології кров'яних ковбас подовженого терміну зберігання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним з видів сировини тваринного походження, що не має повного та раціонального використання в м’ясопереробній галузі є субпродукти І та ІІ категорії, харчова кров і сухе молоко та молочна сироватка. Тому розширення асортименту ковбас з їх використанням є актуальним для галузі. В роботі використано стандартні методи досліджень фізико-хімічних, структурно-механічних характеристик та математично-статистичні методи оцінки експериментальних значень. В якості основної сировини у рецептурах кров'яних ковбас використовували м'ясо та шкурку курячу (попередньо бланшовані), кров свинячу, суху молочну сироватку. В результаті проведення досліджень теоретично обґрунтована та експериментально підтверджена можливість комбінування тваринної і рослинної сировини у виробництві фаршевих кров'яних ковбас, що дозволяє отримати збалансований за хімічним та амінокислотним складом продукт, подовжити термін зберігання. Експериментальним шляхом встановлено, що внесення сухої сироватки у кількості 10 % позитивно впливає на органолептичні показники готового продукту. Із заміною частини крові в зразках модельних ковбас, на молочну сироватку в кількості від 5 до 10 % досягається покращення збалансованості хімічного складу. Визначено, що кров'яні ковбаси подовженого зберігання відповідають вимогам нормативів і мають високі значення функціонально технологічних показників при комбінуванні м’ясної сировини і сухої молочної сироватки. Це підтверджує перспективність розробки даних продуктів. One of the types of raw material of animal origin that does not have full and rational use in the meat processing industry are by-products of categories І and ІІ, food and blood milk, and milk whey. Therefore, the expansion of the assortment of sausages with their use is relevant for the industry. In this work the standard methods of research of physico-chemical, structural-mechanical characteristics and mathematical-statistical methods of evaluation of experimental values are used. As the main raw material in the recipes of blood sausages, meat and chicken skin (pre-blanched), pork blood, and dry whey were used. As a result of the research, the theoretical substantiation and experimentally confirmed the possibility of combining animal and vegetable raw materials in the production of fermented blood sausages, which allows obtaining a product balanced by the chemical and amino acid composition, extending the shelf life. Experimentally, it was found that the introduction of dry whey in the amount of 10 % positively affects the organoleptic characteristics of the finished product. By replacing the blood portion in samples of model sausages, an improvement in the balance of chemical composition is achieved on the milk whey in an amount from 5 to 10%. It is determined that bloody long-term storage sausages meet the requirements of standards and have high values of functional and technological parameters when combining meat raw materials and dry milk serum. This confirms the prospect of product development.

Опис

Ключові слова

кров’яні ковбаси, білоквмісні добавки, термін зберігання, стерилізація, blood sausages, protein supplementation, shelf life, sterilization, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Циганкова, М. С. Використання білоквмісних добавок у технології кров'яних ковбас подовженого терміну зберігання / М. С. Циганкова, Д. В. Гармаш, М. О. Жукова, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. - С. 358.