The interconnection between insurance and food market security

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Це дослідження розробляє нову модель шляхом визначення типу впливу страхування (валові страхові премії) на безпеку продовольчого ринку. Результати вказують на чотири групи за рівнем взаємозв’язку між цими економічними показниками, як показано нижче. По-перше, сильний лінійний прямо пропорційний (обернено пропорційний) зв’язок, який пов’язаний із наступним: вплив страхування на експорт продуктів харчування в Австралії, Ісландії, Нідерландах, Франції, Туреччині та Бельгії; на вплив страхування на імпорт продовольства в Бельгії, Німеччині, Італії та Норвегії. По-друге, помірний лінійний прямо пропорційний (обернено пропорційний) зв’язок, який пов’язаний із наступним: вплив страхування на експорт продовольства у Великобританії, Швейцарії та Італії; на вплив страхування на імпорт продуктів харчування у Франції, Швейцарії, Великобританії, Нідерландах та Іспанії. По-третє, слабкий лінійний прямо пропорційний (обернено пропорційний) зв’язок, який пов’язаний із наступним: вплив страхування на експорт продовольства в Португалії, Японії, Ірландії та Данії; на вплив страхування на імпорт продовольства в Австралії, Фінляндії, Японії та Данії. Крім того, до четвертої групи входить список усіх інших країн у випадках, коли між Yn та Xn існує незначна кореляція (не лінійна залежність). This research study develops a new model by identifying the type of influence of insurance (total gross insurance premiums) on food market security. The results indicate four groups by level of interconnection between these economic indicators as follow below. First, a strong uphill (downhill) linear relationship that related to the following: to impact of insurance on food export in Australia, Iceland, Netherlands, France, Turkey and Belgium; to impact of insurance on food import in Belgium, Germany, Italy and Norway. Second, a moderate uphill (downhill) linear relationship that related to the following: to impact of insurance on food export in United Kingdom, Switzerland and Italy; to impact of insurance on food import in France, Switzerland, United Kingdom, Netherlands and Spain. Third, a weak uphill (downhill) linear relationship that related to the following: to impact of insurance on food export in Portugal, Japan, Ireland and Denmark; to impact of insurance on food import in Australia, Finland, Japan and Denmark. In addition, the fourth group include a list of all other countries in cases where between Yn and Xn there is negligible correlation (not linear relationship).

Опис

Ключові слова

страхування, безпека продовольчого ринку, харчова промисловість, конкурентоспроможність підприємства, ефективність, insurance, food market security, food industry, competitiveness of enterprise, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Arych, M. The interconnection between insurance and food market security / M. Arych // Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Internship. – Riga : Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2020. – P. 1–4.