Трансформації правової системи України в сучасних реаліях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Трансформація правової системи України суттєво впливає євроінтеграційними факторами, що передбачають поступове входження до європейського економічного та правового простору. На сьогоднішній день Україна переглядає зміст та спрямованість правового регулювання, а також механізм його реалізації, враховуючи європейські принципи та стандарти взаємодії громадянського суспільства та держави. Особлива увага приділяється перегляду підстав та порядку притягнення до юридичної відповідальності за неправомірні дії, зокрема з урахуванням європейських стандартів. Нові суб'єкти правовідносин вимагають адаптації правових механізмів до сучасних реалій, що стає об'єктом уваги вчених. Гармонізація та інші методи трансформації правових систем розглядаються як шляхи до взаємної узгодженості законодавства та адаптації до сучасних вимог. У цьому контексті використовуються різні методи, які спрямовані на уніфікацію та зближення національного законодавства з європейськими нормами
The transformation of the legal system of Ukraine is significantly influenced by European integration factors, which provide for gradual entry into the European economic and legal space. Today, Ukraine is revising the content and direction of legal regulation, as well as the mechanism of its implementation, taking into account European principles and standards of interaction between civil society and the state. Special attention is paid to the review of the grounds and procedure for bringing legal responsibility for illegal actions, in particular, taking into account European standards. New subjects of legal relations require adaptation of legal mechanisms to modern realities, which is becoming the object of attention of scientists. Harmonization and other methods of transformation of legal systems are considered as ways to mutual consistency of legislation and adaptation to modern requirements. In this context, various methods are used, which are aimed at the unification and convergence of national legislation with European norms

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, притягнення до відповідальності, юридичні особи, державні службовці, Європейський Союз, гармонізація правових систем, prosecution of legal entities, civil servants, European Union, harmonization of legal systems

Бібліографічний опис

Задніпряна-Корінна, М. Ю. Трансформації правової системи України в сучасних реаліях / М. Ю. Задніпряна-Корінна // Актуальні питання юридичної науки в дослідженнях молодих вчених : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 травня 2023. – Київ : ЮРИДИКА, 2023. – C. 35–37.