Синтез системи робастного керування нелінійним об’єктом з запізнюванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається задача побудови оптимального робастного керування у вигляді зворотного зв'язку від стану нелінійної динамічної системи, яке мінімізує інтегрально-квадратичний функціонал при найбільш несприятливих збуреннях системи. Пропонується розв’язок задачі побудови робастного керування нелінійною системою, що знаходиться під впливом збурень невідомої природи, в умовах запізнювання. The task of constructing an optimal robust control in a feedback on the state of the nonlinear dynamic system that minimizes the quadratic integral-functional disturbances under the most adverse system. Proposed solution to the problem of building robust nonlinear control system, which is influenced by perturbations of unknown nature, in terms of delay.

Опис

Ключові слова

автоматичне керування, оптимальність, робастність, нелінійність, динамічна система, запізнювання, аutomatic control, optimality, robustness, nonlinearity, dynamic system, delay, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Гончаренко, Б. М. Синтез системи робастного керування нелінійним об’єктом з запізнюванням / Б. М. Гончаренко,О. П. Лобок // Сучасні методи, інформаційне , програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно- технічними комплексами : II міжнародна науково-технічної internet-конференції, 25 листопада 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. - С. 33.