Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання. Частина IІ. Ремонт технологічного обладнання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Більшість машин, механізмів і агрегатів в м’ясній промисловості працюють в складних експлуатаційних умовах (висока вологість, агресивне середовище). Зниження їх працездатності свідчить про несправності та необхідність ремонту. Комплекс організаційних та технічних заходів з нагляду, догляду та всіма видами ремонту, які проводять по раніше розробленому плану, з метою забезпечення безперебійної роботи обладнання об’єднуються системою планово-попереджувального ремонту (ППР). Використання системи ППР попереджає прогресуючий знос обладнання, забезпечує підтримку його в працездатному стані, створює необхідні умови для його ефективного використання. Most vehicles, machinery and components in the meat industry work in difficult operating conditions (high humidity, aggressive environment). Reduction of disability malfunction and need of repair. Complex organizational and technical measures of supervision, care and all types of repairs that are carried out on the previously developed plan to ensure the smooth operation of the equipment combined system planned preventive maintenance (PPR). Using outage prevents progressive deterioration of equipment, maintains it in working condition, creating the necessary conditions for its effective use.

Опис

Ключові слова

монтаж, ремонт, експлуатація обладнання, assembly, repair, maintenance of equipment, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Монтаж, Ремонт та експлуатація обладнання. Частина IІ ремонт технологічного обладнання: курс лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної та заочної форм навчання / І. Г. Бабанов, В. М. Таран, С. Д. Беседа, О. І. Бабанова– К.: НУХТ; 2010. — 69 с.