Історія України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У пропонованому навчально-методичному посібнику висвітлюються події вітчизняної історії з найдавніших часів і донині з урахуванням сучасних досягнень історичної науки. Лекційний матеріал поданий у компактному, лаконічному викладі, легкому для сприйняття. Водночас історичні події висвітлено у науково-конкретній формі, розширено та конкретизовано аналіз окремих подій та фактів. Велика увага приділяється сучасним політичним, економічним, духовним процесам і тенденціям. The proposed teaching aids covers events of national history from ancient times to the present day with current achievements of historical science. Lecture material is presented in a compact, concise presentation, easy to understand. However, the historical events covered in the scientific and concrete form, expanded and elaborated analysis of individual events and facts. Much attention is paid to the current political, economic, spiritual processes and trends.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, історія, вітчизняна історія, історичні події, history, national history, historical events

Бібліографічний опис

Історія України : навч.-метод. комплекс / В. О. Колосюк, Н. М. Левицька, С. Б. Буравченкова та ін. ; за заг. ред. Н. М. Левицької. – К. : Кондор, 2015. – 336 с.