Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему “ Створення інформаційно- довідкової системи із використанням процедур та функцій на мові Turbo-Pascal”

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При створенні великих програм, писати їх як єдине ціле без розілення на відносно самостійні фрагменти, тобто без структурування, є недоцільним. Мова програмування Турбо Паскалі є процедурно – орієнтованою, бо в ній передбачені засоби структурування. Підпрограми, що поділяються на процедури та функції, підвищують продуктивність програм, економлять пам‘ять, роблять всю програму більш наочною, спрощують розробку великих програм. Самостійність підпрограм дозволяє локалізувати в них всі деталі програмної реалізації відповідного алгоритма і тому зміни у них в процесі відлагодження не приводять до змін основної програми. Курсовою роботою передбачається створення алгоритмів та програм, що містять процедури і функції користувача, до яких є неодноразове звертання з основних програм. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальностей 6.092501, 6.092502 “Автоматизоване управління технологічними процесами”, “Комп’ютерно – інтегровані технологічні процеси і виробництва” заочної форми навчання.
When creating large programs, write them as a whole without rozilennya of relatively independent parts, that no structure is impractical. The programming language Turbo Pascal is a procedural - oriented, because it provided means of structuring. Routines, which are divided into procedures and functions, increase productivity programs, save memory, make the whole program more visible, easier to develop large programs. Autonomy allows routines to locate them all the details of the relevant software algorithm and therefore changes in their debugging process does not lead to changes in the main program. Course work includes the creation of algorithms and programs that include procedures and user functions, which is repeated appeals of the major programs. Guidance for students of specialties 6.092501, 6.092502, "Automated process control", "Computer - integrated processes and production of" distance learning.

Опис

Ключові слова

структурування, structure, підпрограма, функція, процедура, subroutine, function, procedure, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Алгоритмізація і програмування : Метод. вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Алгоритмізація і програмування” для студ. спец. 6.092501, “Автоматизоване управління технологічними процесами”, та 6.092502 “Комп’ютерно – інтегровані тезнологічні процеси і виробництва” заоч. форми навч. на тему “ Створення інформаційно- довідкової системи із використанням процедур та функцій на мові Turbo-Pascal” / Уклад.: Н. Н. Бровченко, Л. Г. Загоровська, С. В. Грибков. К.: НУХТ, 2004. – 16 с.