Колонний дифузійний апарат (Патент на винахід № 1132)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1993

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Колонний дифузійний апарат, який відрізняється тим, що розвантажувальні лопаті прикріплені до трубовалу зі зміщенням щодо транспортних лопатей останнього ряду в напрямку, протилежному їх руху, на кут 15-30 °, при цьому робоча поверхня кожної розвантажувальної лопаті нахилена до стінки корпусу під кутом до горизонтальної площини , рівним 3-10°, і на ній укріплені по спіралі напрямні ребра для жому, вигнуті в бік, протилежний напрямку. Extraction tower, characterized in that the handling blade attached to trubovalu offset with respect to transport the last row of blades in the opposite direction of movement, at an angle 15-30 °, while the working surface of each blade is tilted to discharge the housing wall at an angle to the horizontal plane equal to 3-10°, and it reinforced the spiral guide ribs for pulp, curved in the opposite direction.

Опис

Ключові слова

циліндричний корпус, cylindrical body, колонний дифузійний апарат, column diffusion apparatus, лопать, blade, робоча поверхня, working surface, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 1132 UA, С1 5 C 13 D 1/10. Колонний дифузійний апарат / Серьогін О. О., Пушанко М. М., Слива Г. М., Кухар В. Н., Балакан С. А., Унгурян М. А., Лукаш О. В. ; заявник Київський технологічний інститут харчової промисловісті. - № 93250374 ; заявл. 25.03.1993 ; опубл. 30.12.1993, Бюл. № 3,1993 р.

Зібрання