Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У збірник увійшли тези доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», в яких розглянуто актуальні питання функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено проблеми ресурсної, інноваційно-інвестиційної, фінансової, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств харчової та переробної галузей АПК у сучасних умовах господарювання. The collection includes the abstracts of the participants of the VІІ All-Ukrainian scientific- practical conference "Increasing the efficiency of enterprises food and processing industries of the agroindustrial complex ", in which the topical issues are considered functioning and development of business entities, problems are highlighted resource, innovation-investment, financial, managerial and foreign economic activity of enterprises. Designed for scientists, lecturers, postgraduates and students of economics specialties of higher educational institutions, who are interested in issues related to functioning of the enterprises of the food and processing industries of agrarian and industrial complex in modern conditions of management.

Опис

Ключові слова

агропромисловий комплекс, суб’єкти господарювання, підприємства харчової промисловості, конкурентоспроможність, підприємства переробної галузі, фінансово-економічна безпека підприємств, управління результативністю, business entities, food industry enterprises, competitiveness, processing industry enterprises, agro-industrial complex, performance management, financial and economic security of enterprises

Бібліографічний опис

Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2018 р., м. Київ : тези доповідей / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій ; Навчально-науковий інститут економіки і управління. – К. : НУХТ, 2018. – 190 с.

Зібрання