Спосіб вилучення домішок із спиртовмісних фракцій в процесі брагоректифікації (Патент на винахід № 89875)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Авторами запропонований спосіб, що дозволяє збільшити ступінь вилучення та кратність концентрування головних, проміжних і кіецевих домішок спирту при переробці спиртовмісних фракцій. Спосіб передбачає проведення помірної гідросеслекції, подачу головної фракції етилового спирту, фракцій з кондексаторів бражної та спиртової колон, сепаратора двоокису вуглецю і спиртоуловлювачів, сивушного спирту та підсивушної рідини в середню зону концентраційної частини колони, а гріючої пари в кубову її частину. Згідно запропонованого способу кубову водно-спиртову рідину, очищену від органічних домішок, направляють в бражку. The authors suggested a way to increase the degree of extraction and the ratio of concentration of the parent, the intermediate and the end of the impurities of alcohol when processing of alcohol-containing fraction. The method provides for a moderate гидроселекции, the filing of the head of the fraction of ethyl alcohol, factions of the capacitors бражной alcohol and columns, separators of carbon dioxide and спиртоловушек, сивушного alcohol and подсивушной of water in the Central zone of the concentration of columns, and heating steam in кубовую part of it. According to the proposed method of кубовую water-alcoholic liquid, purified LT organic impurities, send in their own beer.

Опис

Ключові слова

колона, домішки, кубова рідина, спирт, ректифікація, column, impurities, bottoms liquid, alcohol, reltification, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент 89875 UA, МПК B01D 3/00 C12F 3/00 Спосіб вилучення домішок із спиртовмісних фракцій в процесі брагоректифікації / Дмитрук А. П., Черняховський Й. Б., Дмитрук П. А., Булій Ю. В.; заявник та патентовласник Дмитрук А.П. (ТОВ «ТІСЕР»). - № a200807768 ; заявл. 06.06.2008 ; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.- 3 с.

Зібрання