Колоронімні комплекси в англомовних Інтернет-новинах як засоби апеляції до етосу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Колоронімні комплекси як багатоелементні колірні номінації апелюють в англомовних Інтернет-новинах до етосу, тобто риторичного способу впливу, пов’язаного з формуванням довіри до повідомлюваного. При сполученні з назвами частин обличчя колоронімні комплекси відтворюють забарвлення рис зовнішності, створюючи в текстах образи осіб та привертаючи увагу до них. Доведено, що колоронімні комплекси позначають дві другорядні категоріальні перспективи забарвлень, утворені на перетині колірних і предметних категорій: експліцитну, представлену сполученням назв об’єктів і кольорів, та імпліцитну, номіновану лише назвами об’єктів, що відзначаються певним забарвленням. Встановлено, що колоронімні комплекси візуалізують, тобто вербально відтворюють, складники подій за двома моделями: узуальною, зображаючи забарвлення зовнішності осіб за подібністю до відтінків флори, природних матеріалів чи дорогоцінностей, та оказіональною, репрезентуючи зовнішність людей через позначення мінливих відтінків водойм, флори чи землі, та базові колороніми, які уточнюють забарвлення. Colour phrases, which are compound colour names, function in English Internet News Discourse as means of appealing to ethos, i.e. a rhetorical impact associated with the color representation of various referents. When combining with the names of facial features colour phrases present shades of appearance features, creating the images of people in the texts and drawing attention to them. Colour phrases used in news stories indicate recessive vantage of colours formed at the intersection of color and subjects categories. It is proved that colour phrases are subdivided into those denoting recessive explicit vantage, combining both colour and subject names, and implicit vantage, verbalizing colours only by names of subjects. It is found that colour phrases visualize, i.e. verbally represent, events according to two semantic models: conventional representing shades of facial features by their similarity to colours of flora, natural materials or jewelry, and occasional, including nominations of changeable shades of water, flora or land, and basic colour units that specify these shades.

Опис

Ключові слова

колоронімний комплекс, етос, англомовний новинний інтернет-дискурс, другорядна категоріальна перспектива, узуальна семантична модель, оказіональна семантична модель, colour phrases, ethos, english internet news discourse, recessive vantage, conventional semantic model, occasional semantic model, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Лук’янець, Г. Г. Колоронімні комплекси в англомовних Інтернет-новинах як засоби апеляції до етосу / Г. Г. Лук’янець // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2016. –– Вип. 5 (330). – С. 51–56. – (Серія : Філологічні науки. Мовознавство).

Зібрання