Імуномодуляторні властивості молекулярного комплексу дріжджова РНК – тилорон

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.09 – імунологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008. Дисертація присвячена виявленню та вивченню імуномодуляторних влас-тивостей молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон (МК), його здат-ності впливати на імунореактивність організму та функціональні особливості клітин імунного захисту, а також оцінюванню МК у якості імунокоригуючого засобу. Встановлено, що при дії МК на гуморальну імунну відповідь за умов ви-користання різних по Т-залежності антигенів відбувається дозозалежна стиму-лююча дія препарату на формування імунної відповіді на еритроцити барана, а також його дозозалежний пригнічуючий вплив на формування імунної відповіді на ліпополісахарид. Показано, що МК знижує інтенсивність реакції гіперчутли-вості сповільненого типу. Досліджено, що під впливом різних доз МК на ФГА-, КонА- та проходження ЛПС-індукованої реакції бласттрансформації лімфоци-тів, спостерігається супресивний ефект дії цього препарату. В умовах in vitro доведено, що МК сприяє покращенню функціонування клітин моноцитарно-макрофагальної системи через підвищення проценту фаго-цитозу (у 2,5 – 3,5 рази), фагоцитарного числа (у 2 рази), а також підвищення кисеньзалежного клітинного метаболізму. МК виявляє також дозозалежний мо-дулюючий вплив на показники цитолітичної активності природних кілерних клітин: за низьких і середніх концентрацій відбувається пригнічення, за висо-ких – стимуляція цієї активності. Доведено, що МК впливає на рівень експресії рецепторів на лімфоцитах периферичної крові. Характер впливу залежав від концентрації МК. Thesis for obtaing a degree of candidate of biological sciences. Speciality: 03.00.09 – immunology. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2008. Dissertation deals with detection and study of immunomodulatory properties of a molecular complex including yeast RNA and tilorone (MC). The author investi-gates its ability to influence the organism’s immunoreactivity and functional proper-ties of cells participating in the immune defense. The MC was also studied as a im-munocorrection agent. The MC was shown to change the immune response against different T-dependent antigens; the drug effect on the establishment of immune response to sheep erythrocytes is dose-dependent. The author shows also the MC dose-dependent inhibitory effect on the development of immune response again lypopolysaccaryde (LPS). The MC was shown to decrease the intensity of delayed hypersensitivity reac-tion (DHR); this fact may demonstrates the MC may be useful as an inhibitor of the allergic reactions due to the DHR. The MC show the immunosippressive effect in ex-periments with PGA-, ConA- and LPS-induced reactions of lymphocytes blasttrans-formation. In vitro experiments suggest the MC to perfect the activity of monocyte-macrophageal system via the increase of phagocytosis percent (by 2,5-3,5 times), phago-cyte number (by 2 times); the MC accelerates also the oxygen-dependent cell metabo-lism. The MC demonstrates also a dose-dependent modulatory effect on indices of cyto-lytic activity of natural killer cells: low and moderate MC concentrations inhibit this ac-tivity, high concentration stimulates it. The MS was also proved to influence on the re-ceptor expression level on peripheral blood lymphocytes.

Опис

Ключові слова

дріжджова РНК, тилорон, імуномодулятор, імунна відповідь, лімфоцити, фагоцитоз, yeast RNA, tilirone, immunomodulator, immune response, lymphocytic cell, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Лич І.В. Імуномодуляторні властивості молекулярного комплексу дріжджова РНК - тилорон : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.09 - імунологія / Лич І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с.