Аналіз власного капіталу як фактору забезпечення фінансової безпеки підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обґрунтовано значення власного капіталу для прийняття управлінських рішень. Визначено завдання власного капіталу для забезпечення фінансової безпеки підприємства.Обґрунтовано принципи аналізу формування та використання власного капіталу.Досліджено фактори, що впливають на вартість капіталу. Сформовано етапи аналізу власного капіталу, прийнятні до використання на вітчизняних підприємствах. Проаналізовано методичні підходи до аналізу власного капіталу підприємства. Сформульовані підходи до аналізу власного капіталу підприємств з позиції забезпечення їх фінансової безпеки. The value of equity for management decisions is justified. The tasks of own capital are determined to ensure the financial security of the enterprise. The principles of the analysis of formation and use of own capital are grounded. The factors influencing the cost of capital are investigated. Stages of the analysis of own capital, acceptable for use at the domestic enterprises are generated. Methodical approaches to the analysis of the company's own capital have been analyzed. Approaches to the analysis of enterprise equity have been formulated from the viewpoint of ensuring their financial security.

Опис

Ключові слова

власний капітал, фінансова безпека, підприємство, аналіз, equity, financial security, the enterprise, analysis, кафедра фінансів, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Пєтухова, О. М. Аналіз власного капіталу як фактору забезпечення фінансової безпеки підприємств / О. М. Пєтухова, Г. В. Сілакова // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії : тези доповідей IІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–22 берез., 2018 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. ун-т культури; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 333 с. – С. 164- 167.