Дистанційні комунікації як інноваційний підхід в сфері освіти: маркетингові пе-рспективи та переваги

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальність дослідження. Пандемія COVID-2019 спричинила значні зміни в багатьох сервісних сферах, збільшивши частку онлайн-послуг. Не оминули ці зміни й сферу освіти, і якщо на початку 2019 р. перехід на дистанційну освіту по-декуди сприймався як проблема, сьогодні це може стати прогресивним маркетин-говим підходом у наданні освітніх послуг. Про це свідчить і той факт, що навіть до пандемії окремі заклади пропонували послуги освіти онлайн. Виникає необхід-ність систематизації переваг, які надає дистанційна освіта для клієнта (з позицій маркетингу), для закладу освіти та для суспільства в цілому, а також аналізу проблем на шляху до впровадження такого формату і розгляд шляхів вирішення цих проблем. Метою дослідження є формування маркетингового погляду на дистанційну освіту з позицій клієнтоорієнтованої моделі SIVA, окреслення переваг, які надає такий формат освіти та проблем на шляху до його впровадження. Методи дослідження: узагальнення, систематизації, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, графічний метод. Результати дослідження. Сформований клієнтоорієнтований погляд на маркетинг дистанційної освіти з позицій моделі SIVA, розглянуті переваги пере-ходу на онлайн-освіту для клієнта, для закладу освіти та для суспільства в ціло-му. Виділені проблеми, які потрібно подолати для успішного впровадження онлайн-освіти із застосуванням дистанційних технологій. Галузь застосування результатів: результати дослідження можуть за-стосовуватись у сфері освітніх послуг. Висновки. Дистанційна освіта повинна передбачати сукупність наступних інструментів: онлайн-освіта (відео конференції), платформи дистанційного на-вчання та додаткові канали комунікацій (месенджери, соціальні мережі тощо). З позицій маркетингової моделі SIVA дистанційна освіта надає клієнту цінне рішен-ня: комфортабельні умови освіти при високій якості освіти, зменшення непродук-тивних витрат часу і коштів, збільшення ККД, розвиток додаткових софт-скіллс. Елемент моделі «доступ» зазнає трансформацій у бік удосконалення: рівень дос-тупності освіти збільшиться, зникне потреба у прив’язці освітньої послуги до фі-зичного місця її надання, матеріальне середовище в більшій мірі перейде у віртуа-льне. Окрім клієнта, переваги від впровадження дистанційної освіти матиме і за-клад освіти: колосальна економія витрат та, як наслідок, збільшення можливос-тей інвестування у розвиток, а також удосконалення внутрішнього маркетингу, зокрема цінності пропозиції контактному персоналу. Для суспільства в цілому ди-станційний формат освіти принесе такі позитивні моменти: збереження довкілля (за умови відмови від паперового документообігу), збільшення рівня інклюзивності, зменшення рівня захворюваності, зменшення навантаження на громадський транспорт та транспортні шляхи. Перераховані переваги матимуть місце за умови належного рівня викладання, а також подолання ряду проблем,які пропонується поділяти на об’єктивні та суб’єктивні.

Опис

Ключові слова

маркетинг освітніх послуг, дистанційна освіта, дистанційні комунікації в освіті, інновації в освіті, онлайн-освіта, переваги дистанційної освіти, дистанційні технології в освіті, маркетинг образовательных услуг, дистанционное образование, дистанционные коммуникации в образовании, инновации в образовании, онлайн-образование, преимущества дистанционного образования, дистанционные технологии в образовании, marketing of educational services, distance education, distance communications in education, innovations in education, online education, benefits of distance education, distance technologies in education, кафедра маркетингу, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Ткачук, С. В. Дистанційні комунікації як інноваційний підхід в сфері освіти: маркетингові перспективи та переваги / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2021. – № 6 (241). – С. 40–47.

Зібрання