Розвиток підприємства в сучасних умовах ринкового середовища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підприємство – це головний важіль сучасної економіки, який забезпечує ринок країн різними товарами та послугами, задовольняє потреби споживачів та створює конкуренцію на ринку. Діяльність підприємства сформована ініціативою підприємця на власний страх і ризик та забезпечує отримання прибутку. В сучасних умовах ринкового господарювання підприємство створює свою діяльність під впливом факторів зовнішнього середовища, сукупність яких має забезпечити ефективну діяльність підприємства, сформувати попит та максимальний прибуток. В даній статті ми розглянемо сукупність умов, які забезпечують розвиток підприємства в сучасних умовах, сучасні тенденції та особливості управління в ринковому середовищі. Enterprise - is the main lever of the modern economy that ensures market of various goods and services, satisfying needs and creating competition in the market. The company's activities formed the initiative of the employer at its own risk, providing a profit. In modern conditions of market economy creates company operates under the influence of environmental factors. The combination of all factors should ensure efficient operation of the company, which creates demand and maximize profits. This makes article we will discuss a set of conditions to ensure the development of enterprise in modern conditions, current trends and characteristics of management in the market environment.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, підприємство, розвиток, сучасні тенденції, фактори та умови зовнішнього середовища, enterprise, current trends, development, factors and environmental conditions

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Розвиток підприємства в сучасних умовах ринкового середовища / Ю. Л. Труш, Л. С. Паценко // Формування ринкових відносин в Україні. Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 76–79.

Зібрання