Пристрій для поштучного виділення і подачі із стопи плоскоскладених заготовок коробок і їх формування (Патент на корисну модель № 36134)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для поштучного виділення і подачі із стопи плоскоскладених заготовок коробок і їх формування, що включає магазин для заготовок, механізм для поштучної їх подачі, транспортуючий механізм із захватом для переміщення заготовок і пристрої для її розкривання, виконаний у вигляді двох, розміщених з різних боків магазина, приводних валів, які мають спіральну робочу поверхню із змінним кроком спіралі по довжині валів, вхідний кінець одного з приводних валів виконано глобоїдним і на ньому встановлено додаткову спіральну поверхню, причому вали виконані у вигляді циліндрів. A device for individually isolating and filing of the foot ploskoskladenyh boxes and pieces of their formation , including the shop to pieces , the mechanism for individually feeding them , transporting mechanism enthusiastically moving pieces and arrangements for its expansion , designed as a two located on different sides of the store , drive shaft having a spiral work surface with variable pitch helix along the length of shaft input end of a drive shaft carried hloboyidnym and it installed additional helical surface , with shafts made ​​in the form of cylinders.

Опис

Ключові слова

плоскоскладені заготовки, flat build preparation, механізм, mechanism, приводний вал, powershaft, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент №36134UA, МПК (2006) В65В 43/00 Пристрій для поштучного виділення і подачі із стопи плоско складених заготовок коробок і їх вормування / Гавва О. О., Волчко А. І., Гавва О. М., Волчко А. А, Юхно М. І., заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2008 07100; заявл. 21.05.2008; опубл. 10.10.2008 , Бюл. № 19, 2008 р.

Зібрання