Вплив протеази мікробіологічного походження на функціонально-технологічні характеристики м'ясної сировини при термічній обробці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою дослідження було встановити зміну функціонально-технологічних показників виробів з використанням протеолітичних ферментів. Досліджували характеристики готової продукції на основі сировини, що була піддана ферментації із застосуванням мікробіологічної протеази ASPN. Після подрібнення в охолоджену сировину вносили фермент (протеазу, продуковану Aspergillus niger) у вигляді розчину згідно оптимального рівня для кожної групи зразків. Попередньо встановлено тривалість ферментації – 2 доби. Після закінчення процесу ферментації, з фаршу дослідних зразків було сформовано дослідні зразки, які після пакування в плівку, піддавали термічній обробці шляхом варіння у воді за температури 75 °С протягом 30 хв, потім охолоджували за кімнатної (18-20 °С) температури протягом 1 год. Відібрано проби для вимірювання основних функціонально-технологічних характеристик, вмісту вологи у продукті, а також рН водної витяжки продукту. Отримані результати застосування протеаз мікробіологічного походження в технології переробки м'ясної сировини засвідчують перспективність досліджень з огляду на доступність ферментної сировини та відносну дешевизну відновлення ресурсу мікроорганізмів. The purpose of the study was to determine the change in the functional and technological parameters of products using proteolytic enzymes. Investigated the characteristics of the finished product on the basis of raw materials that were subjected to fermentation using microbial protease ASPN. After grinding on a top the enzyme (protease produced by Aspergillus niger) was added to the cooled raw material as a solution according to the optimum level for each sample group. The fermentation duration is set at 2 days. At the end of the fermentation process, samples were formed from the forcemeat of the test specimens, which, after being packed into film, were heat treated by boiling in water at 75 °C for 30 min, then cooled at room temperature (18-20 °C) for 1 hour. Samples were taken to measure the main functional and technological characteristics, the moisture content of the product, and the pH of the water extract of the product. The results obtained from the use of proteases of microbiological origin in the technology of processing of raw materials testify to the prospect of research with regard to the availability of enzyme raw materials and the relative cheapness of restoring the resource of microorganisms.

Опис

Ключові слова

фермент, ферментація, функціонально-технологічні показники, м’ясні вироби, enzyme, fermentation, functional and technological parameters, meat products, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пасічний, В. М. Вплив протеази мікробіологічного походження на функціонально-технологічні характеристики м'ясної сировини при термічній обробці / В. М. Пасічний, Д. А. Шведюк, Б. А. Кохан // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 274.