Спосіб виробництва спиртових бражок з крохмалевмісної сировини (Патент на корисну модель № 65537)

Анотація

Винахід відноситься до спиртової промисловості, його завданням є удосконалення способу виробництва етилового спирту шляхом змін параметрів технологічних операцій та зв,язків між ними, зниження енерговитрат, підвищення питомого виходу спирту. An invention behaves to a spirit industry, his task is an improvement of method of production of ethyl spirit by the change of parameters of technological operations and connections between them, decline of energy expenses, increase of specific exit of alcohol.

Опис

Ключові слова

ферментативна обробка, розріджуючі ферменти, оцукрення крохмалю, fermentative treatment, diluting enzymes, saccharification of starch, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Патент 67537 UA, МПК C12F 3/00 Спосіб виробництва спиртових бражок з крохмалевмісної сировини / Іванов С. В., Вергелес Г. В., Олійнічук С. Т., Сосницький В. В., Шиян П. Л., Хомічак Л. М., Мудрак Т. О., Сизько В. Б., Рудаков В. К. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № 0201109419 ; заявл. 27.07.2011 ; опубл. 27.02.2012, Бюл. № 4, 2012 р.

Зібрання