Фактори, що впливають на розвиток виробничого потенціалу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Формування ефективних, адаптованих до сучасних умов розвитку виробничих відносин механізмів управління виробничим потенціалом харчового підприємства неможливе без комплексного і системного дослідження факторів, що впливають на формування і розвиток виробничого потенціалу підприємства. Мова йде про дослідження виробничого потенціалу під впливом факторів не як окремих складових його розвитку, а як комплексного визначення меж виробничо-відтворювальних процесів на підприємстві, в галузі або регіоні, про умови реалізації деяких граничних стратегічних установок, у межах яких виробничі системи будь-якого рівня не втрачають своєї цілісності. Forming effective, adapted to modern conditions of production relations management mechanisms of the food production capacity enterprises is impossible without a comprehensive and systematic study of factors influencing the formation and development of the productive capacity of the enterprise. This is a study of the production potential under the influence of factors not as separate components of its development, as well as a comprehensive definition of the boundaries of production and reproduction processes in the enterprise, industry or region, the boundary conditions for the implementation of some policy settings within which production systems at any level do not lose their integrity.

Опис

Ключові слова

фактори впливу, виробничий потенціал, харчове підприємство, impact factors, production potential, food company, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Високос, О. Фактори, що впливають на розвиток виробничого потенціалу підприємства / О. Високос, М. Побережна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 96-97.