Спосіб введення олієвмісної рідкої сировини у комбікорми (Патент на корисну модель № 112331)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі покладено удосконалення способу введення олієвмісної рідкої сировини в комбікорми, що дозволяє зменшити окиснення жирів рослинного походження і підвищити термін зберігання комбікормів, зменшити мікробіологічне забруднення та перевести частину білкових речовин в рідкий стан. The invention is based on the improvement of the method for introducing an olive containing liquid feed into the feed, which allows to reduce the oxidation of vegetable fats and to increase the shelf life of the mixed fodders, to reduce the microbiological contamination and to transfer some of the protein substances to the liquid state.

Опис

Ключові слова

олія, гідроксид натрію, гідроксид калію, oil, sodium hydroxide, potassium hydroxide, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 112331 Україна, МПК A23K 20/22 (2016.01), A23K 20/158 (2016.01), A23K 10/30 (2016.01) Спосіб введення олієвмісної рідкої сировини у комбікорми / Євтушенко О. О., Шаповаленко О. І., Кожевникова М. І., Пєтухова І. С. ; заявник і патентовласник Нац. ун-т харчових технологій. - № u 201606607 ; заявл. 16.06.16 ; опубл. 12.12.16, Бюл. № 23, 2016 р.

Зібрання