Спосіб виробництва мальтозних сиропів (Патент на корисну модель № 57627)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва мальтозного сиропу, що передбачає розріджування крохмальної суспензії, охолоджування, ферментативне зцукрювання, інактивацію ферментів, очищення гідролізату та концентрування, який відрізняється тим, що зцукрювання проводять комплексом ферментних препаратів грибної α-амілази з розрахунку 6…10 одиниць амілолітичної активності на грам сухих речовин кукурудзяного крохмалю та пуллуланази з розрахунку 4•10-4…6•10-4 одиниць активності пуллуланази на грам сухих речовин кукурудзяного крохмалю протягом 36…48 год. до масової частки мальтози в гідролізаті 65…67 %. Method of production of maltose syrup, which foresees dilution of the starched suspension, cooling, fermentativnoe saccharification, inaktivaciyu of enzymes, cleaning of gidrolizata and concentration, differs that a saccharification is conducted the complex of enzymic preparations of mushroom α-amylase from a calculation 6...10 units of amylolytic activity on the gramme of dry matters of corn starch and pullulanazi from a calculation 4•10-4…6•10-4 units of activity of pullulanazi on the gramme of dry matters of corn starch during 36...48 hour to mass dales of maltose in gidrolizate 65...67 %.

Опис

Ключові слова

мальтозний сироп, оцукрювання, грибна α-амілази, пуллуланаза, mal'tozniy syrup, saccharification, mushroom α-amylase, pullulanaza, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 57627 7 МПК (2011.01) С13К 7/00 Спосіб виробництва мальтозних сиропів / Сабадаш Н. І., Грабовська О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № 2010 08828 ; заявл. 15.07.2010 ; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5.

Зібрання