Ринок мінеральної води в Україні: виробництво та споживання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано тенденції і трансформації на ринку мінеральних вод України, зокрема: динаміку підприємств і обсяги виробництва води за її видами; зрушення та сезонні коливання у темпах її видобування і розливу. Досліджено особливості й динаміку споживання води в Україні за регіонами та на душу населення у розрізі її видів, розкрито причини регіональних відмінностей та встановлено ключові чинники споживчого вибору, розроблено пропозиції, спрямовані на гармонізацію обсягів споживання різних видів води з урахуванням європейських норм, тенденцій і традицій. Analysis of trends and transformations in the mineral water market of Ukraine: business dynamics and production of water for its species, seasonal changes and fluctuations in the rates of extraction and bottling. The features and dynamics of water consumption in Ukraine by region and per capita in terms of species, reveals the causes of regional differences and set the key factors in consumer choice, developed proposals for the harmonization of consumption of different types of water based on European standards, trends and traditions.

Опис

Ключові слова

ринок мінеральної води, mineral water market, виробництво та види вод, production and water types, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тур, О. В. Ринок мінеральної води в Україні: виробництво та споживання / О. В. Тур // Управління сучасним підприємством : матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 квітня 2013 р. – К. : НУХТ, 2013. – С. 163–165.