Історія харчової науки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Предметом навчальної дисципліни "Історія харчової науки" є етапи виникнення та розвитку харчових технологій у світі, дослідження закономірностей, взаємозв'язків та взаємовпливів різних регіональних харчових культур, історія вітчизняної та світової філософської думки у сфері забезпечення потреб харчування, видатні винаходи та досягнення у харчовій промисловості, продовольча база людства та місце вітчизняної харчової промисловості у соціумі. The subject of the course "History of Food Science" is the origin and development stages of food technology in the world, studying patterns, relationships and mutual influences of different regional food cultures, national and world history of philosophical thought in the needs of food, great inventions and achievements in the food industry , food base humanity and place the domestic food industry in society.

Опис

Ключові слова

історія, харчова наука, history, food science, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Пивоваренко, О. А. Історія харчової науки : робоча програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Історія харчової науки" для студентів усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / О. А. Пивоваренко. – К. НУХТ, 2014. – 14 с.