Спосіб виробництва спреду з наповнювачем (Патент на корисну модель № 29909)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва спреду з наповнювачем, що включає приймання та первинну обробку сировини, приготування емульсії з нормалізаційно-стабілізаційною системою, пастеризацію, перетворення суміші у спред, пакування, який відрізняється тим що, в якості нормалізаційно-стабілізаційної системи використовують суміш сухого знежиреного молока та екструдату рису, подрібненого до стану борошна, у співвідношенні 1:2, яку піддають набуханню у воді температурою 35-40 °С, пастеризують при температурі 85-95 °С із витримкою 8-12 хв з наступним охолодженням до 18-20 °С. Method of production spread with filler, which includes acceptance and primary treatment of raw material, preparations of emulsion, from normalization, stabilization system, pasteurization, transformation mixture in spread, packing, which differs that as normalization, stabilization system use mixture of skimmed milk powder and extrudate rice, ground up to the state of flour, in the ratio 1:2, which subject swelling in water by a temperature 308-313 К, pasteurized at a temperature 358-368 К delayed 8-12 minutes with the next cooling to 291-293 К.

Опис

Ключові слова

спред з наповнювачем, spread with filler, нормалізаційно-стабілізаційна система, normalization stabilization system, емульсія, emulsion, екструдат рису, extrudate rice, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 29909 UA, МПК А 23D 7/00 Спосіб виробництва спреду з наповнювачем / Грек О. В, Савченко О. А, Онопрійчук О. О, Петрина А. Б, Тимчук А. В. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u 2007 12802 ; заявл. 19.11.2007 ; опубл. 25.01.2008, Бюл. № 2, 2008 р.

Зібрання