Деякі аспекти імуномодулюючої дії пробіотичних препаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Нами досліджена імуномодулююча активність нових пробіотичних препаратів - Del-Immune V® та композиції потенційного про біотичного препарату, яка створена на основі п’яті штамів бактерій роду Lactobacillus: L. delbrueckii subsp. bulgaricus LB86 ВКПМ-В-5788, L. delbrueckii subsp.delbrueckii DSM20074, L. rhamnosus LB3 1MB B-7038, L. acidophilus, L. rhamnosus V®, отриманих з музею культур кафедри промислової біотехнології НТУУ «КПІ», порівняно з відомими препаратами Лактобактерин та Біфідим. Щоденне пероральне введення на протязі 5 діб Del-Immune V® або Біфідиму в дозі 50 мкг/мишу та дослідженої композиції лактобактерій або Лактобактерину в дозі 1*109 кл/мишу призводило до суттєвого збільшення рівня циркулюючого ІФН у сироватці крові тварин. Так, на 1 добу після введення Del-Immune V® і Біфідиму та композиції і актобактерину рівні ІФН у сироватці крові тварин досягали відповідно 4,4 log2 од/мл (Р<0,05) і 4,0 log2 од/мл (Р<0,05) та 3,7 log2 од/мл (Р<0,05) і 4, log2 од/мл (Р<0,05) проти 2,0 log2 од/мл у контролі. Найвищу інтефероногенну активність серед дослідних препаратів проявив Del-Immune V® . Слід відмітити, що імуномодулятор Del-Immune V® містить структурні компоненти мурамілпептиди та нуклеопротеїди пробіотичного штаму L. rhamnosus V® та є розробкою компанії Pure Research Products LLC (Boulder, Colorado, USA). Дослідження фізико-хімічних властивостей сироваток, отриманих від дослідних тварин, показало, що одержаний ІФН належить до a/b- та g-ІФН. При цьому встановлено, що всі дослідні препарати при пероральному введенні виявили здатність до стимуляції фактору некрозу пухлин (ФНП), раннього регуляторного медіатору клітинної відповіді, що продукується премійованими моноцитами і макрофагами та лімфоцитами і природними кілерними клітинами (ПКК). ФНП відіграє вагому роль у імунній відповіді макроорганізму при вірусних, бактеріальних, паразитарних та грибкових інфекціях. Так, було показано, що препарати, які містять живі мікробні клітини – Біфідим, композиція та Латобактерин у більшому ступені підвищували рівень синтезу ФНП, що відповідно складав 0,8 нг/мл (Р<0,05), 1,1 нг/мл (Р<0,05), 1,0 нг/мл (Р<0,05), порівняно з 0,6 нг/мл (Р<0,05), що було відмічено під впливом Del-Immune V® проти 0,3 нг/мл у контролі. Під впливом дослідних препаратів відмічали значну активацію інтерфероногенезу. Так, культивування спленоцитів мишей з індукторами ВХН та ФГА викликало підвищення інтеферонової відповіді у 2 – 2,5 рази, порівняно з клітинами інтактних мишей. Найвища інтеферонсинтезуюча активність спленоцитів відмічена у мишей, що отримували Del-Immune V® . Стимуляція інтерфероногенезу корелювала з підвищенням функціональної активності фагоцитуючих клітин та ПКК. Del-Immune V®, Біфідим, композиція та Лактобактерин при культивуванні з спленоцитами та макрофагами (1*107 кл/мл) підсилювали секрецію ІФН та ФНП. Рівні продукції цитокінів під впливом дослідних препаратів в системі in vitro корелювали з продукцією цитокінів в системі in vivo. We investigated the immunomodulatory activity of new probiotic products - Del-Immune V ® and the composition of the biotic potential of the drug, which is established on the basis of five strains of bacteria of the genus Lactobacillus: L. delbrueckii subsp. VKPM bulgaricus LB86 -B- 5788 , L. delbrueckii subsp.delbrueckii DSM20074, L. rhamnosus LB3 1MB B- 7038 , L. acidophilus, L. rhamnosus V ®, obtained from the crops Museum of Industrial Biotechnology NTU "KPI" , compared to known drugs Lactobacterin and bifidobacteria . Daily oral administration for 5 days of Del-Immune V ® or Bifidymu dose of 50 mg / mouse and studied composition or lactobacilli Lactobacterin dose of 1 * 109 cells / mouse resulted in a significant increase in circulating IFN in serum of animals. Thus, one day after administration of Del-Immune V ® and Bifidymu and composition and Lactobacterin IFN levels in the serum of animals reached by 4,4 log2 U / ml ( P < 0.05) and 4,0 log2 U / ml (P <0.05 ) and 3,7 log2 U / ml ( P < 0.05 ) and 4 , log2 U / ml ( P < 0.05 ) compared with 2,0 log2 units / mL in controls. Inteferonohennu highest activity among the experimental drug showed Del-Immune V ®. Note that immunomodulator Del-Immune V ® contains structural components muramilpeptydy and nucleoprotein probiotic strain L. rhamnosus V ® and is developing company Pure Research Products LLC (Boulder, Colorado, USA). Investigation of the physicochemical properties of sera obtained from experimental animals showed that the resulting IFN belongs to a/b- and g- IFN . It found that all experimental drugs after oral administration was able to stimulate tumor necrosis factor (TNF) , an early mediator of regulatory cell response produced by award winning monocytes and macrophages and lymphocytes and natural killer cells ( PAC ). TNF plays an important role in the immune response microorganism in viral , bacterial , parasitic and fungal infections. Thus, it was shown that drugs that contain live microbial cells - bifidus , composition and Latobakteryn a greater degree of increased levels of TNF synthesis , which was under 0.8 ng / ml ( P < 0.05) , 1.1 ng / ml (P < 0.05) , 1.0 ng / ml ( P < 0.05) , compared with 0.6 ng / ml ( P < 0.05 ), which was observed under the influence of Del-Immune V ® versus 0 3 ng / ml in controls. Under the influence of drugs research noted a high activation interferonohenezu . Thus, culturing splenocytes of mice with inducers VHN and PHA caused increasing inteferonovoyi answers in 2 - 2.5 times , compared with the cells of intact mice. The highest activity of splenocytes inteferonsyntezuyucha noted in mice treated with Del-Immune V ®. Stimulation interferonohenezu correlated with increased functional activity of phagocytic cells and TCC . Del-Immune V ®, bifidus , composition and Lactobacterin when cultured with splenocytes and macrophages (1 * 107 cells / ml) was intensified secretion of IFN and TNF . Levels of cytokine production under the influence of experimental drugs in the system in vitro correlated with the production of cytokines in the system in vivo.

Опис

Ключові слова

пробіотики, імуномодулююча дія, probiotics, immunomodulating activity, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Деякі аспекти імуномодулюючої дії пробіотичних препаратів / Н. О. Тимошок, В. С. Підгорський, Л. М. Шинкаренко та ін. // Довкілля та здоров’я : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.ї, 24-25 квіт., м. Тернопіль. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. - С. 87-88.