Рівняння теплопровідності для однорідного стрижня з коефіцієнтом дифузії рівним одиниці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Робота присвячена побудові точних розв'язків рівняння Ut =Uхх. Як відомо, це рівняння теплопровідності для однорідного стрижня з коефіцієнтом дифузії рівним одиниці. Використовуючи класичний метод відокремлення змінних, тобто підстановку и = а(х)Ь(ї), раніше отримані точні розв'язки. Для нових розв'язків в даній роботі запропоновано узагальнену процедуру відокремлення змінних. Це дало можливість отримати принципово нові точні розв'язки цього рівняння, які неможливо отримати з використанням класичного методу С. Лі, або методу умовних симетрій. Работа посвящена построению точных решений уравнения и, = х. Как известно, это уравнение теплопроводности для однородного стержня с коэффициентом диффузии равным единице. Используя классический метод разделения переменных, т.е. подстановку и = а (х) Ь (и), ранее полученные точные решения. Для новых решений в данной работе предложено обобщенную процедуру разделения переменных. Это дало возможность получить принципиально новые точные решения этого уравнения, которые невозможно получить с использованием классического метода С. Ли, или метода условных симметрий. The work is devoted to the construction of exact solutions of the equation u, = s. As you know, This heat equation for a homogeneous core of the diffusion coefficient equal to one. Using the classical method of separation of variables, ie substitution and = a (x) b (s) previously obtained exact solutions. For new solutions in This paper presents a generalized process of separation of variables. It gave opportunity to gain entirely new exact solutions of this equation that can not be obtained using the classical method S. Lee, or method of conditional symmetries.

Опис

Ключові слова

точні розв'язки, узагальнене відокремлення змінних, лінійне рівняня теплопровідності, exact solutions, generalized separation of variables, linear heat equation, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Островська, О. В. Рівняння теплопровідності для однорідного стрижня з коефіцієнтом дифузії рівним одиниці / О. В. Островська, І. І. Юрик // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2012. – № 45. – С. 101–108.

Зібрання