Сучасні інструменти діагностики стану мотивації персоналу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Мотивація персоналу залишається актуальною, незалежно від кількості розробок щодо даної теорії та наявності різних науково-практичних підходів, оскільки ще не знайдено єдиного методично визначеного рішення щодо конкретних напрямів мотивації працівників, яка б забезпечила найвищу продуктивність їх діяльності і, разом з тим, справедливу винагороду, відповідно до існуючих потреб, що постійно змінюються та зростають еволюційно. Staff motivation remains valid, regardless of the number of developments in the theory and the existence of various scientific and practical approaches as not yet found a single methodically specific solutions for specific areas of employee motivation, which would provide the highest performance of their activities and, at the same time fair remuneration according to the existing needs, which are constantly changing and growing evolutionary.

Опис

Ключові слова

мотивація, складові елементи системи мотивації, структура трудової мотивації, motivation, motivation system components, structure of motivation, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Москаленко, В. О. Сучасні інструменти діагностики стану мотивації персоналу підприємства / В. О. Москаленко // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, м. Київ, 20-21 березня 2014 р. К.: НУХТ, 2014. – С. 106-107.