Перехідні режими і інтенсифікація технологічних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведений аналіз сучасних тенденцій в розвитку інтенсивних технологій тепло- і масообміну вказує на необхідність використання концентрованих енергетичних впливів. кінцевим результатом трансформації яких є механічні впливи з такими факторами, як удар, зсув, розтягування, вібрація, формування спрямованих потоків, швидкостей і прискорень. Найменшим енергетичним витратам при реалізації енергетичних впливів мають імпульсні форми реалізації (принцип дискретності).
The brought analysis over of modern tendencies in development of інтен¬of сивних technologies тепло- and specifies mass-transfer on the necessity of the use of the concentrated power influences. end-point of transformation of which are mechanical influences with such factors, as a blow, change, stretch, vibration, forming of the directed streams, speeds and accelerations. During realization of power influences the impulsive forms of realization (principle of discreteness) are had the least power charges.

Опис

Ключові слова

газ, подрібнення, енергетичні трансформації, випаровування, кипіння, gas, growing shallow, power transformations, boiling, evaporation, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Піддубний, В. А. Перехідні режими і інтенсифікація технологічних процесів / В. А. Піддубний, А. І. Соколенко, А. І. Українець, О. Ю. Шевченко // Харчова і переробна промисловість. – 2007. – № 4. – С. 18-20.

Зібрання