Роль консолідації капіталу у забезпеченні економічного розвитку та конкурентоспроможності країни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Процеси консолідації капіталу та розвиток його різноманітних форм, таких як фінансово-промислові групи, транснаціональні корпорації, транснаціональні банки, транснаціональні стратегічні альянси є характерною ознакою глобальної економіки. Головним мотивом, що спонукає капітал підприємств до консолідації є переваги великого виробництва порівняно з дрібним та одержання певних конкурентних переваг від здійснення консолідації. В той же час, певні конкурентні переваги, від здійснення консолідації національних підприємств, одержує і держава. У зв’язку з цим, особливої актуальності набуває дослідження ролі консолідації капіталу у забезпеченні економічного розвитку та конкурентоспроможності країни. The process of consolidation of capital and the development of its various forms, such as financial-industrial groups , multinational corporations , transnational banks , multinational strategic alliances is the hallmark of the global economy. The primary motive that encourages enterprises to capital consolidation has advantages of large versus small and obtaining a competitive advantage from the implementation of consolidation. At the same time, a competitive advantage from the implementation of the consolidation of domestic enterprises, and the state receives . In this regard , particular importance shall study the role of consolidation of capital in economic development and competitiveness .

Опис

Ключові слова

консолідація капітал, конкурентні переваги, capital consolidation, competitive advantages, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Нікітіна, Т. А. Роль консолідації капіталу у забезпеченні економічного розвитку та конкурентоспроможності країни / Т. А. Нікітіна // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 листопада 2013 р. – Київ : НУХТ, 2013. – С. 214.