Спосіб автоматичного керування технологічним об’єктом на основі прогностичних моделей (Патент на корисну модель № 97566)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб автоматичного керування технологічним об'єктом на основі прогностичних моделей передбачає визначення сигналу розузгодження, формування керуючої дії згідно з пропорційно- інтегрально-диференціальним законом, визначення прогнозної складової і формування керуючої дії на виконавчий механізм шляхом алгебраїчного додавання керуючої дії від контролера і прогнозної складової на суматорі. Сигнал розузгодження розділяється на трендову, періодичну і випадкову складові, для кожної з якої на основі відповідних математичних моделей формуються окремі складові прогнозу, що надходять на суматор. Method of automatic control technology object based on predictive models involves determining the error signal, forming control action in accordance with proportsiyno- integral-differential law, determination of forecasting and forming part of the control action on power by algebraic addition of the control actions of the controller and predictive component to the adder . Error signal is divided on trend, periodic and random components, each of which is based on appropriate mathematical models are formed separate components prognosis coming to the adder.

Опис

Ключові слова

автоматичне керування, технологічний об'єкт, прогнозування, модель, avtomatychnt control, technology object, forecasting, model, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 97566 UA, МПК G05В 73/04 (2006.01) Спосіб автоматичного керування технологічним об’єктом на основі прогностичних моделей / Кишенько В. Д., Ладанюк А. П., Ковпак Р. В. ; заявник Національний університет харчових технологій — № u 2014 09795 ; заявл. 05.09.2014 ; опубл. 25.03.2015, Бюл. № 6, 2015 р.

Зібрання