Стратегія розвитку продовольчого ринку в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ґрунтуючись на аналітичній оцінці сучасного стану вітчизняних продовольчих ринків та, враховуючи загальні тенденції розвитку світової агропродовольчої системи в цілому, у виданні запропоновано стратегічні напрями перспективного розвитку національних ринків цукру, олії, молока та молочних продуктів. Реалізація стратегічних завдань обумовлюється необхідністю забезпечення продовольчої безпеки країни, що вимагає дієвого державного регулювання як для задоволення потреб споживачів в якісних продовольчих товарах, так і для адаптації вітчизняних товаровиробників до функціонування в умовах СОТ та формування потужного експортного потенціалу. Based on the analytical assessment of the current state of domestic food markets and , given the general trends of the global agro-food system as a whole, in the publication of proposed strategic directions of perspective development of national markets sugar , butter , milk and dairy products. Implementation of strategic objectives driven by the need to ensure food security , which requires an effective state regulation as to meet consumer needs for quality food products and to adapt to domestic producers in the WTO functioning and formation of a strong export potential.

Опис

Ключові слова

стратегічний розвиток, світова агропродовольча система, продовольчий ринок, державне регулювання, strategic development, the global agro-food system, food market, government regulation, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Стратегія розвитку продовольчого ринку в Україні : монографія / Л. В. Страшинська / за ред. Б. М. Данилишина. – К.: Профі, 2008. – 627 с.

Зібрання