Індивідуальний підхід як складова мотивації на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За умов ринкової економіки, особливу роль відіграють матеріальні методи мотивації, які стимулюють працювати з повною віддачею, що дає можливість “утримати” цінного працівника.Основа системи ефективних методів заохочення - безпосередня залежність матеріальної забезпеченості людини від результатів її праці.Ця система має найбільше поширення за сучасних умов.Але не слід забувати, що ефективно діють і такі методи управління, як соціальні, психологічні, організаційні та правові. Організаційні методи передбачають чіткі функції, структуру, права та обов'язки, положення про підрозділи, компетенцію керівників і спеціалістів, що має позитивні наслідки. In a market economy, the special role played by physical methods of motivation, stimulating work as hard, which makes it possible to "keep" a valuable employee. The basis of effective methods of promotion - direct dependence of material security man on the results of its work. This system is most widely used in modern umov.Ale should not forget that work and management practices such as social, psychological, organizational and legal. Organizational techniques provide precise functions, structure, rights and obligations, the provisions of subsections, the competence of managers and specialists with positive results.

Опис

Ключові слова

передумова успіху, ринкова економіка, організаційні методи, персонал підприємства, мотивація, заохочення персоналу, pre-conditionofsuccess, marketeconomy, organizational methods, encouragement of personnel, motivation, encouragement of personnel, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Кравченко, І. Й. Індивідуальний підхід як складова мотивації на підприємстві / І. Й. Кравченко // Управління сучасним підприємством : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції,22-23 березня 2012р. - Київ,НУХТ. - С.232-234.