Сучасні технології навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Однією із основних вимог до вищої освіти є вимога її сучасності, що включає в себе уявлення про те, якою повинна бути сучасна людина, людина-професіонал, яке її призначення, роль у суспільстві, яке замовлення на її освіту, які очікування від освіти у самої людини, суспільства. One of the main requirements for higher education is a requirement of our time, including an idea of what should be a modern man, a professional man, what is its purpose, role in society that orders for its education, expectations of education in itself human society.

Опис

Ключові слова

людина-професіонал, інформатизація, вища освіта, professional man, information, higher education, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Чала, К. М. Сучасні технології навчання / К. М. Чала // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 102-105.