Спосіб виробництва збивних цукерок «М’який нугатин» (Патент на корисну модель № 85476)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача створення збивних цукерок «М’який нугатин» з поліпшеними органолептичними показниками, агрегативно стійкою піноподібною структурою для формування методом ко-екструзії, зменшити витрати драглеутворювачів, знизити собівартість цукерок. Спосіб виробництва збивних цукерок «М’який нугатин», що включає підготовку рецептурних компонентів, приготування цукрово-патокового сиропу, приготування збивної цукеркової маси, формування цукеркової маси відрізняються тим, що в якості структуроутворювачів збивної структури використовується розчин суміші гідроколоїдів гуміарабіку та желатину. The basis of the utility model tasked with creating aerated chocolates «Soft nugatin» with improved organoleptic characteristics, aggregation resistant foam structure to form a co-extrusion method, gelling agents to reduce costs, reduce the cost of chocolates. Method of manufacturing churned candy "Soft nugatin", including the preparation of prescription ingredients, cooking the sugar syrup and syrup, cooking churned candy mass, forming candy mass differ in that churned as structure-structure solution using a mixture of gum arabic and gelatin hydrocolloid.

Опис

Ключові слова

желатин, гуміарабік, збивні цукерки, молоко сухе, яєчний білок, gelatin, mucilage, churned candy, milk, egg whites, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 85476 UA, МПК A23G 3/34 (2006.01). Спосіб виробництва збивних цукерок «М’який нугатин» / Каліновська Т. В., Оболкіна В. І., Кияниця С. Г., Дзіс Ю. М. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201304775 ; заявл. 15.04.13 ; опубл. 25.11.13, Бюл. № 22, 2013 р.

Зібрання