Універсальний пристрій для обробки об’єктів (Деклараційний патент на корисну модель № 6636)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Універсальний пристрій для обробки об'єктів з використанням концентрованого геофізичного випромінювання, що включає концентратор, який складається з контейнера і детектора, які мають рухливість і зв'язані з контрольним приладом, який складається з блока настройки, перший вихід якого через гнучкий кабель підключений до входу детектора, вихід якого через гнучкий кабель підключений до першого входу блока порівняння, до другого входу якого підключений вихід опорного детектора, вхід якого підключений до другого ви¬ходу блока настройки, при чому вихід блока порівняння підключений до входу блока керування, перший вихід якого підключений до входу блока переміщення контейнера, а другий вихід підключений до входу блока реєстрації, який відрізняється тим, що концентратор виконаний у вигляді двох або більше рухомих деталей, завдяки чому досягається можливість створення потоку випромінювання заданої конфігурації, що і розширює його технологічні можливості.
Universal device for processing objects using geophysical concentrated radiation, including hub, which consists of a container and the detector, which are associated with mobility and control device that consists of block configuration, the first output is via a flexible cable connected to the input detector output is via a flexible cable is connected to the first input of the block comparison, the second input is connected to the output of the reference detector, the input of which is connected to the second output unit settings, with the output compare unit is connected to the input of control unit, the first output is connected to the input block moving the container, and the second output connected to the input register block, which is characterized in that the hub is designed as two or more moving parts, which results in the possibility of creating radiation flux given configuration, and expands its technological capabilities.

Опис

Ключові слова

геофізичне випромінювання, geophysical radiation, концентратор, інтенсивність, кафедра технології цукру і підготовки води, condenser, intensity, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент 6636 UA, МПК 7 G07V3/08, A01C1/00, A61H39/00, A61K9/00 Універсальний пристрій для обробки об’єктів / Адаменко О. А., Костюк О. М., Костюк І. О., Прибильський В. Л., Остапенко В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № 20041008548 ; заявл. 20.10.2004 ; опубл. 16.05.2005, Бюл. № 5, 2005 р.

Зібрання