Теорія держави: основні теорії, концепції, підходи до вивчення : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі вивчення досягнень світового і вітчизняного досвіду з правознавства, його сучасного праворозуміння, вивчення державно-правових явищ та аналізу юридичної літератури розкриваються актуальні проблеми теорії держави. Зокрема, конкретизується увага на висвітленні теорії походження держави, положень виникнення, сутності, ознак і типів держави, функції держави та її видів, механізму і апарату держави, форми держави та її елементів. Чільне місце займає обґрунтування положень щодо громадянського суспільства, правової держави, основних сучасних концепцій держави тощо. Виклад матеріалу тісно пов’язується із життям України. У посібнику використовуються норми Конституції України в редакції 2014 року та інші найновіші нормативно-правові акти Української держави. Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів закладів освіти, а також усіх тих, кого цікавлять актуальні проблеми теорії держави. On the basis of the achievements of world and domestic experience in law, its current thinking, learning state-legal phenomena and analysis of legal literature reveals the current problems of the theory of the state. In particular, attention is specified in lighting theory of state regulations origin, the nature, characteristics and types of state functions of the state and its species, mechanism and system state forms of the state and its elements. Prominent place justification provisions on civil society, rule of law, fundamental concepts of modern state and so on. The material is closely associated with the life of Ukraine. In the guide, the provisions of the Constitution of Ukraine in the 2014 edition and other latest regulations of the Ukrainian state. The manual is intended for students, graduate students, educational institutions and all those interested in actual problems of the theory of the state.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, теорія, держава, право, правова система, громадянське суспільство, правова держава, theory, state, law, legal system, civil society, the rule of law

Бібліографічний опис

Рудик, П. А Теорія держави: основні теорії, концепції, підходи до вивчення : навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. та допов. / П. А. Рудик. - К. : Алерта, 2015. - 288 с.