Розробка структури підсистеми «Прийняття рішень» для керування станцією дефекосатурації та її суміжними ділянками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаючи станцію дефекосатурації у якості досліджуваного об‘єкту можна виділити такі проблеми і відхилення, які виникають і вирішуються всередині досліджуваного об‘єкту. А також можуть виникнути проблеми, які не пов‘язані напряму з роботою станції дефекосатурації, а які виникають внаслідок порушень режимів роботи суміжних відділень, випадкових критичних ситуаціях, несправності обладнання тощо. Considering station defecosaturation as the research object are the following problems and deviations that arise are resolved within the object being studied. And may have problems that are not related directly to the work station defecosaturation and disorders arising from modes of related departments, random critical situations, equipment failure.

Опис

Ключові слова

підсистема, дефекосатурація, subsystem, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Полупан, В. В. Розробка структури підсистеми «Прийняття рішень» для керування станцією дефекосатурації та її суміжними ділянками / В. В. Полупан, В. М. Сідлецький // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 23 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 191–192.