Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено особливості реінжиніpингу бізнес-процесів в умовах проведення радикальних змін в економіці. Встановлено, що реінжиніpинг бізнес-процесів передбачає комплекcне пеpетворення політики упpавління підприємством, зміну стpуктуpи підприємства, його виробничих або комерційних процесів, свідомості робочого колективу тощо з метою поліпшення фінансового стану підприємства. З’ясовано, що технологія реінжинірингу бізнесів-процесів передбачає глобальний переворот бізнесу, спрямований на різке поліпшення кількісних показників виробництва; відмову від колишніх установок і принципів ведення справ, заміну їх іншими. Peculiarities of business process reengineering in conditions of radical changes in the economy are studied. It has been established that the reengineering of business processes involves a comprehensive transformation of the company's management policy, a change in the company's structure, its production or commercial processes, the consciousness of the workforce, etc. in order to improve the company's financial condition. It has been found that the technology of reengineering business processes involves a global revolution of business, aimed at a sharp improvement of quantitative indicators of production; rejection of former attitudes and principles of conducting affairs, replacing them with others.

Опис

Ключові слова

бізнес-процеси, реінжиніpинг, радикальні зміни, поліпшення кількісних показників, business processes, reengineering, radical changes, improvement of quantitative indicators, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тюха, І. В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті / І. В. Тюха // Круглий стіл з нагоди 45-річчя торгово-промислової палати України за участю студентів, викладачів, провідних науковців і практиків : тези доповідей, 7 грудня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2018. – 157 с.