Інформатика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Роль і значення питань інформатики у підготовці фахівців спеціальності 6.050502 «Інженерна механіка» достатньо високі. По перше, через те, що сучасний фахівець постійно виконує розрахунки на комп’ютері, в тому числі за самостійно складеними програмами на одній із відомих сучасних алгоритмічних мов. По друге, ця дисципліна входить до структурно – логічної схеми програми підготовки фахівців зі спеціальності 6.050502. Знання i навички, які отримані в цій дисципліні є базовими в процесі подальшого навчання в курсах «Методи обробки інформації», «Комп’ютерне моделювання», у спецкурсах при реалізації практичних задач на ПК, в курсових i дипломних роботах та проектах.
The role and importance of the issues of informatics training in the specialty 6.050502 "Engineering Mechanics" are quite high. First, due to the fact that the modern specialist continually performs calculations on a computer, including the self-made program on one of the famous modern algorithmic languages. Secondly, this discipline is part of the structural - logic programs for specialist training in the specialty 6.050502. Knowledge and skills gained in this discipline are fundamental in the process of further training courses in "Methods of Information Processing", "Computer simulation", in special courses in the implementation of practical problems on the PC in the course and diploma papers and projects.

Опис

Ключові слова

інформатика, алгоритмізація, програмування, Visual Basic, computer science, algorithmic, programming, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Сєдих, О. Л. Інформатика. Алгоритмізація та програмування засобами Visual Basic (VB) : конспект лекцій для студентів напряму 6.050502 "Інженерна механіка" усіх форм навчання. / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук. - Київ : НУХТ, 2010. - 96 с.