Генопротекторні властивості молочнокислих бактерій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналіз отриманих результатів продемонстрував, що КР досліджених штамів молочнокислих бактерій роду Lactobacillus у різних розведеннях не виявили здатності індукувати генні мутації по типу заміни пар нуклеотидних основ у тест-організму Salmonella typhimurium TA100. При всіх досліджених концентраціях КР не спостерігалося перевищення середнього числа ревертантів в досліді відносно контролю більше, ніж 1,8 разів, що свідчить про відсутність мутагенної активності у досліджених концентраціях КР молочнокислих бактерій. Analysis of the results showed that the CF strains of lactic acid bacteria of the genus Lactobacillus in different dilutions showed no ability to induce gene mutations in type replacement pairs of nucleotide bases in the test organism Salmonella typhimurium TA100. In all studied concentrations were observed Raman excess of the average number of revertants experiment relative to control more than 1.8 times, indicating that the lack of mutagenic activity in the studied concentrations CF lactic acid bacteria.

Опис

Ключові слова

генопротекторні властивості, молочнокислі бактерії, geneprotective properties, lactic acid bacteria, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Генопротекторні властивості молочнокислих бактерій / С. О. Старовойтова, Л. Б. Орябінська, В. Ю. Горчаков, А. М. Дуган // Молодь та поступ біології : збірник тез третьої Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, 23-37 квітня 2007 р. - Львів, 2007. - С. 368-369.