Анаеробний біореактор для одержання біогазу (Патент на корисну модель № 35483)

Анотація

Корисна модель відноситься до біотехнології і може бути використана в бродильному виробництві, а саме, на спиртових заводах. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення конструкції біореактора шляхом оснащення його запропонованими конструктивними елементами та їх взаємного розташування. An useful model behaves to the biotechnology and can be used in a tunning, namely, on spirit plants. In basis of useful model the problem of improvement of construction of fermenter is set by an equipment and their mutual location his offered structural elements.

Опис

Ключові слова

стічні води, effluents, культуральна рідина, біогаз, біореактор, cultural liquid, biogas, fermenter, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель № 35483 Україна, МПК 2006 C 02 F 11/04. Анаеробний біореактор для одержання біогазу / Яковець І. І., Демчак І. М., Сосницький В. В., Українець А. І., Олійнічук С. Т., Шиян П. Л., Рудаков В. К., Кошель М. І., Каранов Ю. А., Федірко П. Л., Тарановський Г. В. - № 200803623. - заявл. 21.03.2008 р., опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18.

Зібрання