Підвищення ефективності роботи контактних пристроїв масообмінних апаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Авторами запропонована технологія ректифікації з контрольованими циклами затримки та переливу рідни без її перемішування на суміжних тарілках. Для реалізації способу експериментальна колона була оснащена тарілками з рухомими сегментами, з’єднаними з приводними механізмами, дія яких відбувалася відповідно до програми контролера. Для ефективного масообміну в колоні були встановлені лускоподібні тарілки з протилежним напрямом лусок в сусідніх рядах. В процесі роботи відбувалася зміна живого перерізу тарілок від 2,6 % в період масообміну до 51,7 % в момент переливу рідини з верхньої тарілки на нижню завдяки дії рухомих сегментів. Використання тарілок провального типу в умовах циклічної ректифікації дозволило збільшити робочу площу контакту пари та рідини завдяки відсутності переливних карманів, а також забезпечити миттєвий перелив рідини завдяки її одночасному переливу через переливні отвори та щілини лусок. Дослідження ефективності запропонованої технології проводились у виробничих умовах ДП «Чуднівський спиртовий завод» в процесах перегонки спиртової бражки та вилучення етилового спирту із головної фракції. Доведено, що подовження часу перебування бражки на тарілках до 12 с. дозволяє підвищити концентрацію спирту в бражному дистиляті на 28 % в порівнянні з типовими бражними колонами. Запропоноване розташування лусок виключає можливість утворення застійних зон та пригорання зважених частинок бражки, завдяки чому подовжити термін експлуатації бражної колони без її зупинки на профілактику. Питома витрата гріючої пари на перегонку бражки не перевищувала 16 кг/дал абсолютного алкоголю (а.а.) бражки. В процесі розгонки головної фракції в режимі циклічної ректифікації завдяки збільшенню часу затримки рідини на тарілках до 20 с. ступінь вилучення альдегідів, вищих спиртів сивушної олії та метилового спирту зростала в середньому на 30 %, кратність концентрування головних та верхніх проміжних домішок підвищувалась на 32 %. При цьому питома витрата гріючої пари на процес розгонки скорочувалась до 14 кг/дал а.а., введеного на тарілку живлення. Якісні показники ректифікованого спирту відповідали вимогам для категорії «Люкс». The authors propose the technology of rectification with controlled cycles of delay and overflow of relatives without mixing them on adjacent plates. For implementation of the method, the experimental column was equipped with plates with moving segments, connected to the drive mechanisms, the action of which was carried out in accordance with the program controller. For effective mass transfer in the column were installed scale-shaped plates with opposite direction of scales in adjacent rows. In the process of work there was a change in the living section of plates from 2,6 % during the

Опис

Ключові слова

масообмін, фазова рівновага, контрольовані цикли, рідинна затримка, mass transfer, phase equilibria, distillation column, controlled cycles, liquid delay, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Василюк, Ю. А. Підвищення ефективності роботи контактних пристроїв масообмінних апаратів / Ю. А. Василюк, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 міжнародної ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. - С. 269.