Модуль переміщення вакуум-захоплюючого пристрою (Патент на корисну модель № 77580)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Модуль переміщення вакуум-захоплюючого пристрою, що містить привід горизонтального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою, привід вертикального переміщення вакуумзахоплюючого пристрою, вакуум-захоплюючий пристрій, який відрізняється тим, що як привод горизонтального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою використовується безштоковий пневмоциліндр з магнітним датчиком положення каретки, який кріпиться консольно на поворотний стіл машини/робота, на стандартну каретку безштокового пневмоциліндра за допомогою болтів кріпиться спеціальна каретка для розміщення на ній приводу вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою, який виконаний у вигляді пневмоциліндра двосторонньої дії, який передньою кришкою, за допомогою стандартних кріпильних елементів - лап кріпиться до спеціальної каретки, пневмоциліндр приводу вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою монтується разом з напрямними, які запобігають провертанню штока, на який жорстко кріпиться платформа з розташованим на ній вакуум-захоплюючим пристроєм, останній виконаний у вигляді компактного вакуум-ежектора, пружинних плунжерів, сильфонних вакуум-присосок 1,5 гофри, існує два варіанти розташування вакуум-ежектора: безпосередньо у платформі та на ній, платформа має відповідні пази для зміни розташування вакуум-присосок. Module displacement vacuum exciting device comprising drive horizontal displacement vacuum exciting device drive vertical displacement vacuum device vacuum exciting device , characterized in that the drive horizontal displacement vacuum exciting device used free actuators with magnetic position sensor carriage, bracket that attaches to the rotary table machines / work on a standard carriage bezshtokovoho actuators with bolts attached special carriage to accommodate her about the vertical displacement vacuum exciting device which is designed as a double-acting actuators that front cover, using standard fasteners - paws is attached to a special carriage, Pneumatic drive vertical displacement vacuum exciting device is mounted together with the guides that prevent cranking rod, which is rigidly fixed platform located on it vacuum exciting device, the latter is designed as a compact vacuum ejector, spring plungers, bellows vacuum suckers corrugations 1.5, there are two options for the location of the vacuum ejector: directly in the platform and in it, the platform has sufficient slots to change the position of vacuum suction cups.

Опис

Ключові слова

модуль, module, пристрій, device, переміщення, displacemen, вакуум, vacuum, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 77580 UA, МПК B25J 15/06 (2006.01), Модуль переміщення вакуум-захоплюючого пристрою / Гавва О. М.; Богославський І. О.; Кривопляс-Володіна Л. О.; Валіулін Г. Р.; заявник Національний університет харчових технологій. - № u201207587; заявл. 20.06.2012; опубл. 25.02.2013, бюл. № 4/2013 р.

Зібрання